Algemene verkoopsvoorwaarden

Voor alle offertes vanaf 1 februari 2021 zijn we genoodzaakt voorbehoud te maken van de beschikbaarheid van grondstoffen en tekening te houden met de prijsontwikkelingen. Daar waar nodig zullen we deze moeten herzien. Door goedkeuring van de offerte aanvaardt de medecontractant de toepassing van de algemene voorwaarden (met inbegrip van de clausule onvoorziene omstandigheden) die gevoegd zijn aan huidige offerte, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee zij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben verklaard.

ART 1 – AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper, zal het feit dat de klant de verkoper een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij alle hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken van klanten zijn voor verkoper of generlei wijze bindend.

ART 2 – INHOUD VAN HET CONTRACT

Elk bezwaar tegen de inhoud van het initiële contract dient de verkoper schriftelijk te bereiken binnen de 8 dagen na de ontvangst van de bestellingsbevestiging. Hetzelfde geldt voor de uitvoeringsplannen van de werken, die deel uitmaken van de contractuele documenten. Maken geen deel uit van de contractuele documenten: de reclamefolders, catalogi of prijslijsten die aan de klant werden overhandigd zonder verbintenis van onzentwege.

Deze prijzen zijn BTW exclusief. Offerte is ondeelbaar en moet in één fase uitgevoerd worden, volle dagproducties. Meer of minder van deze hoeveelheden worden nadien verrekend(v.h.). Indien er andere leveringen en/of werkzaamheden in uw opdracht of in noodzakelijkheid van het werk zelf, dienen uitgevoerd te worden die niet in deze offerte voorzien zijn, dan worden deze werken en/of leveringen in regie (meerwerk) uitgevoerd en door U bijbetaald. Hoeveelheden worden verredend a.d.h.v. weegbons/vrachtbonnen. Voor aanvang van de werken dient de bouwheer ons in het bezit te stellen van een asbestinventaris en sloopopvolginsplan. De juiste ligging van alle onder- en/of bovengrondse leidingen en obstakels wordt voor de start door de bouwheer gegeven.

ART 3 – OFFERTES

Onze offertes zijn geldig gedurende 1 maand vanaf de offertedatum. De omvang van de werken wordt omschreven in de offerte. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden en leveringen niet tot onze verplichtingen:

 • De levering van gas, water en elektriciteit en overige hulpmiddelen zoals verlichting nodig voor onze werkzaamheden
 • Herstelwerkzaamheden van tuin, gazon, bestrating, rioleringen, hagen en omheiningen, enz.
 • De levering van water voor het bevochtigen van planten

De posten aangeduid met lopende meter of vierkante meter zijn vermoedelijke hoeveelheden en zijn louter informatief. De werkelijke uitvoering en hoeveelheden vastgelegd na opmeting zullen worden aangerekend. Bij de opmeting van oppervlakte worden putdeksels en rollagen overgemeten.

Deze prijsoffertes zijn opgemaakt in veronderstelling dat er geen onverwachte problemen zullen optreden. Onder onverwachte problemen behoren ondergrondse leidingen, afvoeren, onstabiele ondergrond, … (Deze lijst is niet limitatief).

Voor de werken in regie verstaan wij altijd dat de werkuren worden aangerekend vanaf het vertrek van onze koer tot de terugkomst, verminderd met eet- en rusttijden en vermeerderd met een km-vergoeding door vervoermiddel.

ART 4 – ANNULATIE VAN DE BESTELLING

Behoudens in geval van overmacht, geeft de volledige of gedeeltelijke annulatie van het contract, eenzijdig beslist door één van de contracterende partijen, aan de andere het recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs, benevens het recht voor de verkoper om betaling te bekomen van de reeds gefabriceerde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden of leveringen. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om de bestelling zo nodig te wijzigen mits deze wijziging geenszins essentiële bestanddelen van het contract aantast.

Art 5 – PRIJS EN EXTRA KOSTEN ZOALS ASBEST

Tenzij anders bepaald, zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van eventuele aanwezigheid van asbest niet inbegrepen in de prijs. Indien in het kader van de uitvoering van de werken door de aannemer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld, brengt deze de klant opdrachtgever hiervan op de hoogte. In voorkomend geval zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van asbest, evenals andere schade ten gevolge hiervan, ten laste van de klant opdrachtgever. Wanneer voormelde omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werkzaamheden weer op te starten.

Niet inbegrepen in de prijs:

 • Afsluiten en/of omleiden van alle nutsleidingen (water/gas/elektriciteit/distributie): ten laste van de bouwheer
 • Aanvraag van de nodige vergunningen : ten laste van de bouwheer
 • Kosten inname openbaar domein (optioneel)
 • Verwijderen van funderingen (eigen aan de sloop) is maximum 1 meter onder het maaiveld.

Bijkomende verwijdering kan mits een meerprijs.

 • Verwijderen funderingen aan de kant van het openbaar domein
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van art. 544 van het burgerlijk wetboek

(de foutloze aansprakelijkheid).

 • Uithalen, reinigen en verwijderen van mazout en/of olie tanks en/of tranfos.
 • Opvullen van kelders
 • Grondverzet: afvoeren van (verontreinigde) gronden.
 • Leegmaken van putten en/of tanks
 • Stut- en/of schorings en/of onderschoeiingswerken indien noodzakelijk door stabiliteitsingenieur (te bepalen bij afbraak).
 • Zaag- & boorwerken
 • Bronbemaling
 • Leveren en plaatsen rijplaten (optioneel)
 • Afschieten kolommen gemene muren, zich eventueel bevindend binnen het bouwoppervlak
 • Verwijderen gemene muur

De eventuele afbraakwerken kunnen pas aanvangen worden nadat wij uw schriftelijke bevestiging ontvangen hebben dat alle nutsleidingen (water/gas/elektriciteit/distributie) wel degelijk afgesloten zijn. (veiligheidsmaatregel) wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan openbare en/of private nutsleidingen. Herstelling van een eventuele schade aan openbare en/of private nutsleidingen zijn ten koste van de opdrachtgever. Eenmaal akkoord met de offerte mag er niets meer afgevoerd worden zonder toestemming van de aannemer.

Art 6 – ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Feys-Schouppe is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: verhinderde toegang of parking, technische problemen met betrekking tot werkvoertuigen, goederen uit voorraad, ziekte of staking van werknemers of onderaannemers, slechte weersomstandigheden, enz.

Onze offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vóór datum van de offerte. Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contactuele voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening van deze voorwaarden te vragen. In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen. Wanneer daarenboven, naast alinea 2 van huidig artikel, voormelde omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Art 7 – WERKEN

Feys-Schouppe voert iedere overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. Feys-Schouppe heeft het recht de werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Bij plaatsen van containers of inname van openbaar domein dient de klant de noodzakelijke vergunningen aan te vragen bij de gemeente. De klant erkent dat hijzelf steeds verantwoordelijk is voor het beschikken over de vereiste vergunningen door het plaatsen van zwembaden, tuinconstructies, parking, … (niet limitatief) dan wel te voldoen aan de meldplicht die op de klant rust. Op uitdrukkelijke vraag kan Feys-Schouppe instaan voor het samenstellen van het dossier. Indienen gebeurd na de goedkeuring van de klant.

Bij de grondwerken en het graven van een bouwput gaat men uit van een normale ondergrond en bodemstructuur zoals zand of leem. Vrij van grondwater, puin, oude funderingen, waterputten, ondergrondse of oude grachten, opgevoerde massa, electra, gas, waterleidingen, alle mogelijke obstakels en/of wateraders die onze bouwput kan laten inklappen. Deze geven een mogelijke meerprijs als gevolg. Bij dwingende situaties zullen de op dat ogenblik noodzakelijke werkzaamheden door ons uitgevoerd worden in regie. Dit zonder akkoord en voor rekening van de klant.

Indien er gevolgschade is aan omliggende terreinen, gebouwen, terrassen en opritten kan Feys-Schouppe hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Toegang tot de werf; de werk moet vlot toegankelijk zijn met een doorgang tot de bouwplaats met een min. Breedte van 2,6 meter. Indien er geen volgdoende toegang is kan er gekozen worden om via een aangrenzende buur de bouwplaats te bereiken, een toestemming van de buur is dan ook noodzakelijk. Een vrije doorgang is noodzakelijk, het openen van omheiningen, verplaatsen van hagen en verharden van de toegang met metalen rijplaten zijn allemaal ten laste van de klant.

De klant dient er zich van te vergewissen in orde te zijn met alle nodige stedenbouwkundige vergunningen die de plaatsing van een zwembad en eventuele noodzakelijke grondbemaling omvat. In geen enkel geval kan Feys-Schouppe hiervoor op geen enkele basis aansprakelijk worden gesteld.

Als door welke omstandigheden dan ook (bescherming oprit, regenputten, gazon, … of in functie van vlotte bereikbaarheid en rijplaten moeten worden geplaatst of gehuurd, is dit aan een dagprijs en voor rekening van de klant.

Wijzigingen van de bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend.

Art 8 – ELEKTRISCHE -EN FILTERINSTALLATIE

De klant is gehouden om haar elektrische installatie te laten herkeuren naar wettelijke voorschriften na de oplevering van onze technische installatie. De ruimte waarin de filterinstallatie wordt opgebouwd dient ten allen tijde vorstvrij te worden gehouden om schade te vermijden. Wij adviseren deze ruimte te isoleren en te voorzien van een elektrische vorstbeveiliging met thermostaat die onder een temperatuur van 2°c de ruimte automatisch vorstrij houdt. Wij raden aan om de filterinstallatie dicht bij het zwembad te bouwen en kelderruimtes te vermijden om waterschade aan installaties te voorkomen. De kosten van al deze vallen ten laste van de klant.

Art 9 – ONDERHOUDSCONTRACTEN – DUUR – VERLENGING

Als een onderhoudscontract wordt afgesloten, geldt dat steeds voor de duur van 1 jaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Het onderhoudscontract wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij 1 van de partijen uiterlijk 3 maand voor het einde van de lopende termijn het onderhoudscontract opzegt per aangetekende zending.

Art 10 – PRIJSHERZIENING

Zelfs in geval van een absoluut forfait kan de verkoper beslissen tot prijsherziening ingeval van een wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport. Deze prijsherziening wordt toegepast op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

P= p x (0,40 x + 0,40 x + 0,20)

“p” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag.

“s” is het gemiddelde uurloon bepaald door het paritair comité voor het bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de fod economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. “i2021” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de commissie van de prijslijst der bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte.

“i2021” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Art 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven, ongeacht of ze reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van de verkoper totdat de verkoopprijs volledig is betaald. Voor de eigendomsoverdracht zich heeft voltrokken is de klant niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel op één of andere wijze er over te beschikken.

Art 12 – ACCEPTATIE VAN GRONDEN

Gezien de toenemende reglementering en het sterker toezicht op de acceptatie van grond op de top, zien wij ons genoodzaakt een aparte factuur op te maken volgende de acceptatie van gronden. Partijen > 150m³ dienen vooraf aangevraagd te worden. Gronden die niet voldoen aan vrij gebruik of bouwstof zijn niet toegelaten. Minimum bedrag van de factuur bedraagt € 50,00 excl. Btw.

Art 13 – FACTURATIE – BETALING

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, geschieden de facturaties en betalingen als volgt:

 • Voorschotfactuur bij aanvang van de werken of aanvoer van materialen
 • Facturaties volgens de vorderingen van het werk, op basis van vorderingsstaten
 • Saldo factuur na uitvoering der werken

De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek ‘korting voor contant’. Het niet betalen op de vervaldag van een gedeelte van de levering of van een gedeelte van het contract maakt het saldo van alle rekeningen, inclusief wissels, onmiddellijk opeisbaar en verleent aan de verkoper de mogelijkheid ofwel de bestaande contracten te annuleren met toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding, zonder dat artikel 3 van deze verkoopsvoorwaarden door de klant kan worden ingeroepen, ofwel de dwangafname te vorderen. De dwangafname kan echter steeds gevorderd worden door de verkoper, en met uitsluitend de keuze tussen dwangafname of schadevergoeding. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest op van 2% per maand; daarenboven zal het verschuldigd bedrag met 10% worden verhoogd met een minimum van 145 euro als forfaitaire schadevergoeding. Elke betaling dient te geschieden te deerlijk, op kantoor van de verkoper en op de wijze die is overeengekomen. Voor de opmaak van facturen volgens de eisen van de klant wordt een administratieve kost aangerekend van € 25,00/factuur.

Art 14 – WANUITVOERING

Wanneer de koper niet voldoet aan de verplichtingen vermeld in het contract of in ieder ander contract aangegaan met de verkoper, dan houden alle verplichtingen van de verkoper automatisch op totdat de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Wanneer de koper echter daar niet aan voldoet binnen de 2 weken na schriftelijke verwittiging per aangetekende zending, kan de verkoper het contract opzeggen zonder zijn recht op vergoeding te verliezen en zonder dat daardoor enige vordering in hoofde van de koper zou ontstaan.

Art 15 – KLACHTEN

Feys-Schouppe is slechts aansprakelijk voor gebreken aan onze uitvoering ten gevolge van materiaal_ en uitvoeringsfouten. Klachten door ons gegrond bevonden kunnen alleen door ons ter plaatse hersteld worden. Herstellingen uitgevoerd door derden in opdracht van de klant zullen niet aanvaard worden.

Op straffe van verval en recht van aansprakelijkheid moet elke klacht of protest binnen de 24 uur mondeling aan Feys-Schouppe worden meegedeeld en per aangetekende zending binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen en/of voltooiing van het werk ter kennis worden gebracht.

Klachten betreffende goederen die reeds in gebruik zijn genomen zijn niet ontvankelijk. De verkoper behoudt zich het recht voor hetzij de afgekeurde goederen te vervangen, hetzij de aankoopwaarde terug te betalen. De goederen mogen niet teruggestuurd worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper. Dergelijke toestemming is geen erkenning van het feit dat de teruggegeven goederen fouten vertonen of niet overeenstemmen met het order.

Feys-Schouppe is niet aansprakelijk voor:

 • Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
 • Schade en/of gebreken die (on)rechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid
 • Bijkomende schade ontstaan na het verdere gebruik door de klant na vaststelling van de schade en/of het gebrek
 • Normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting en externe invloeden
 • Beweerde gebreken op basis van subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak
 • Verkleuring van het zwembad en trappen en beschadiging aan de kuip door het teveel opwarmen van het zwembadwater
 • Schade en/of verkleuring veroorzaakt door het vullen van het zwembad met grond-, put_ en/of regenwater
 • (additionele) schade veroorzaakt door het onzorgvuldige of foutieve gebruik van producten die beschadiging, rimpels en verkleurinngen aan het zwembad teweeg kunnen brengen
 • Schade aan de warmtepomp(en) en/of filters veroorzaakt door vrieskoude

De klant erkent dat chemicaliën (en in het bijzonder natrium hypochloriet en zwavelzuur) te allen tijde van elkaar gescheiden dienen te blijven en op een afzonderlijke plaats dienen bewaard te worden. Feys-Schouppe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan ten gevolge van vermenging of onzorgvuldig gebruik van de goederen, ongeacht of dit het gevolg is van een fout of een nalatigheid.

Art 16 – garanties

Tenzij anders beschreven in de offertes, wordt er geen garantie gegeven op beplanting. Voor offertes met een uitdrukkelijke vermelding van garantie geldt het volgende: afgestorven planten worden eenmalig gratis vervangen in het plantseizoen (exclusief werkuren), volgend op de uitvoering van de werken door Feys-Schouppe als de afsterving van de planten te wijten is door het slecht plaatsen van de firma. Schade aan de planten door slecht onderhoud of gebruik van chemische en schadelijke stoffen zoals onkruidverdelgers, vallen niet onder deze garantie. Vervangingen van beplanting ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden (langdurige droogte, overvloedig regenen, …) en buitengewone strenge vorst en slechte bodemkwaliteit vallen buiten deze garantie.

Bij plaatsing door de klant is Feys-Schouppe geenszins verantwoordelijk en vervallen alle garanties op het geplaatste geheel.

Schade aan elektronische en elektrische installaties, beregeningscomputers en installaties, pompen, enz. Kunnen niet verhaald worden op Feys-Schouppe als deze schade het gevolg is van trillingen, storingen op het elektriciteitsnet, chemische stoffen, stralingen en verkeerde handelingen van de klant of door overmacht.

Al onze zwembaden hebben een garantietermijn verleend door de fabrikant van:

 • Fabrieksgarantie: 2 jaar op techniek, motoren, filter, pompen tenzij anders vermeld
 • Fabrieksgarantie: 2 jaar garantie op het rolluik, techniek, motor en sturing. De garantie geldt vanaf de dag dat het zwembad met water wordt gevuld, dit volgens de instructies van de fabrikant en onze installatienormen
 • Geen garantie op de kleurechtheid van het oppervlak onder het waterpeil. Deze garantie geldt ook voor gebreken, kleurveranderingen van het oppervlak, die het gevolg zijn van een ongeschikte chemische samenstalling van het water of ongeschikt onderhoud

Bij een beroep op onze garantieverplichtingen moet de klant ons in staat stellen gedurende redelijke termijn om tot herstel over te gaan. Bij gebreke hiervan vervalt iedere aanspraak jegens ons op schadevergoeding. Als wij onze werkzaamheden hebben uitgevoerd vervalt elke vordering tot vergoeding van kosten of schade.

De garanties vervallen van rechtswege:

 • Als het zwembad geleegd wordt zonder toestemming
 • Als het zwembad geleegd wordt met een grondwaterstand waar het waterniveau hoger is dan -50 cm ten opzichte van het bodemniveau van het zwembad
 • Als herstellingen of handelingen aan de kuip worden uitgevoerd door de medecontractant of derden
 • Als het zwembad niet werd geïnstalleerd volgens onze installatievoorschriften en technische beschrijvingen
 • Als de medecontractant niet jaarlijks door onze servicedienst een controle onderhoud laat uitvoeren
 • Als de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming
 • Als de gebreken van de installatie het gevolg zijn van ondeugdelijk van materiaal of hulpstoffen welke door de medecontractant ter beschikking zijn gesteld
 • Als de geleverde installaties, op vraag van de klant, niet door Feys-Schouppe worden aangesloten

Art 17 – OPLEVERING WERKEN

De betaling van de factuur geldt als oplevering van de gefactureerde goederen en/of diensten.

De vermelde leveringstermijn is zonder meer als aanduiding te beschouwen. Indien er schade voortvloeit uit een vertraging in de levering, die uitsluitend te wijten is aan de fout van de verkoper, zal een forfaitaire vergoeding, gelijk aan 3 euro per dag vanaf de achtste dag na de ontvangst van een ingebrekestelling, verschuldigd zijn. Ingeval van overschrijding van de leveringstermijn ziet de koper af van elke eis tot schadevergoeding, met uitzondering van de hierboven vermelde forfaitaire schadevergoeding, of elke aanvraag tot nietigingsverklaring van de overeenkomst. Stakingen en gevallen van overmacht rechtvaardigen volledig elke vertraging in de levering zelfs voor kopen die bij contractueel bepaling onderworpen zijn aan boete of schadevergoeding.

Feys-Schouppe behoudt zich het auteursrecht voor op alle adviezen, ontwerpen, tekeningen en schetsen. Deze mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

Elke verzending van goederen is geheel voor risico van de geadresseerde, ook wanneer ze franco zou geschieden. Bij verzending of levering dienen de goederen vooraf te worden betaald.

Art 18 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

De contracterende partijen komen overeen dat zij elke klacht of geschilaanhanging zullen maken voor de rechtbanken van het arrondissement waar de verkoper zijn zetel van bedrijvigheid heeft.

Art 19 – VARIA

Behoudens schriftelijke afwijking zijn de bovenstaande verkoopsvoorwaarden bindend voor beide partijen met inbegrip van de bepalingen vervat in prijsoffertes.